Deathroom Bathroom
(English version below ...)

RequieM Quake ]|[ Level
================================================================
* Informacje ogólne

Tytuł: Deathroom Bathroom
WERSJA: v1.1
Nazwa pliku: reqbath.pk3
Autor: Andrzej 'Requiem' Beręsewicz
E-Mail: **email removed**
Strona www: requiem.and.pl
================================================================
* Zmiany i poprawki w związku z wersją 1.0

Zmiany: w niektórych miejscach zostały dodane clipy
Usunięte błędy: brakująca tekstura oraz parę błędów w budowie
================================================================
* Informacje dotyczące grania / mapy

Single Player: tak
Boty (plik *.aas) : tak
Tourney: 1v1
Deathmatch: 4 - 12 graczy
CTF: nie
Nowe dzwięki: tak - muzyka płynąca z radia to zapętlony
urywek z piosenki "You rock my world"
autorstwa Michaela Jacksona
Nowe tekstury: tak (moje + pare tekstur z mapy PadKitchen,
drewno ik2k_wood, rośliny oraz także tekstura
evil_metals)
Spis moich tekstur: * wykonane za pomocą photoshopa:
- przednie panele do wodomierzy
- oznaczenia komór pralki
- panel główny pralki + przyciski
* wzięte z katalogów:
- glazura oraz terakota
- radio Grundig
* zeskanowane tekstury:
- mydła Arko (trzy rodzaje)
- próbki past Blend-a-med i Colgate
- kosmetyki: Boxer, Korsarz, Nivea, Velviamo,
Bond, Fresh Ones, Gillette, Glicea, Loreal,
Magnolia, Masculin
- chusteczki chigieniczne
- proszki do prania: Dosia i Rex
- szampon Head&shoulders
- gniazdko elektyrczne
- płyny: Ługa, Global, Vanish, Pronto
- trzy rodzaje ręczników
- leki: azulan, vitaminium C, Calcium, Centrum,
Gastrocynesine, Leciton, Melisa, Rumianek
- pasta do obuwia
- patyczki kosmetyczne
- gąbka
- gazeta "Kurier Poranny"
- papier toaletowy
- kosmetyczka Brut
- wentylator
- zegarek
- pudełko od zamka Gerda
- pasta do zębów Signal
- dwa rodzaje żarówek
* inne:
- screeny z moich map "requiem" i "reqdm4"
- adres mojej strony www
Nowa muzyka: nie
Nowe modele: nie
Opis: To najdziwniejsza z moich map, a także
moje największe wyzwanie. Na początku
chciałem wykonać w radiancie dużą pralkę,
w której wnętrzu można byłoby chodzić.
Po wykonaniu zadania wpadłem na pomysł,
żeby zrobić całą łazienkę, cos w stylu
inych, podobnych map, które odwzorowują
rzeczywistość. Zabrałem się więc do roboty.
Zacząłem od szukania odpowiednich tekstur
na ściany. Znalałem dopiero po paru
godzinach, na jednej z niemieckich stron,
w katalogu pdf. Później wszystko poszło
gładko - przez wykonywanie kolejnych
elementów i skanowanie tekstur, do oświetlenia
mapy, które sprawiło mi najwięcej kłopotów.
Użyłem ponad 1000 źródeł światła, aby
wszystko dobrze oświetlić. Tak oto przedstawia
się historia mojej nowej mapy. Na poziomie
znajduje się wiele ciekawych miejsc, do których
można wejść (od rur kanalizacyjnych do bębna
pralki). Mam nadzieje, że mapa wszystkim
się spodoba.
Miłego grania!
Bronie: BFG - 1
GranadeLauncher - 2
LightningGun - 2
PlasmaGun - 3
RailGun - 2
RocketLauncher - 3
Shotgun - 2
Grapplinghook - 1
Powerupy: RedArmor - 1
MegaHealth - 1
Enviroment - 1
Flight - 2
Haste - 1
Invisibility - 1
QuadDamage - 1
Regeneration - 1
MedKit - 2
================================================================
* Pozostałe informacje

Edytor: GTKRadiant 1.2.1, 1.2.10 oraz Q3Radiant 202
Czas pracy: 2 miesiące
Błędy: W edytorze wszystkie Curvesy są idealnie
dopasowanie, niestety w grze zdarzają się
małe przerwy miedzy nimi
Czas komplikowania: 1 godzina, 33 minuty i 56 sekund
Sprzęt: Celeron 900MHz, 256RAM, GeForce3 ti/450
Total Brushes: 4200
Total Entities: 2068
================================================================
* Instalacja mapy

Rozpakuj plik *.zip do swojego katalogu "quake3/baseq3"
W grze, mapę znajdziesz w "free for all",
w multiplayer lub skirmish, lub poprostu wpisz w konsoli:
/map reqbath
================================================================
* Historia

= Duże produkcje =

#1 requiem "RequieM"
#2 reqdm1 "The Sound Of Death"
#3 reqdm2 "Unruhe"
#4 reqdm3 "Tower Of The Frags"
#5 reqdm4 "Temple Of Solstice"

= Mapy eksperymentalne =

#1 reqbath "Deathroom Bathroom"

= Mniejsze projekty =

req24 "Gone In 24 Hours"
req100b "100 blocks"
reqdmx "Aqua War"

= Konwersje =

reqn2 - konwersja N2 (q2)
reqn2g - gotycka konwersja N2 (q2)
requ2 - konwersja U2 (q2)

Wszystkie wyzej wymienione mapy
znajdziecie na requiem.and.pl
================================================================
* UWAGI końcowe / podziękowania / prawa autorskie

Podziękowania dla wszystkich testerów mapki - czyli dla tych,
którzy własnie czytają ten tekst:))
Podziękowania równiez kieruje do autorów tekstur wymienionych wyżej

---=== PRAWA AUTORSKIE ===---
NIE MOZNA UZYWAĆ TEJ PLANSZY JAKO PODSTAWE DO STWORZENIA INNEJ
DO PLIKU Z MAPĄ MUSI BYĆ DOŁĄCZONY TEN PLIK TXT
MOŻESZ ROZPOWSZECHNIAĆ TA MAPĘ TYLKO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
(INTERNET), ALE _MUSISZ_ MNIE O TYM POWIADOMIĆ, NIM ZDECYDUJESZ
SIĘ TO ZROBISZ. ROZPOWSZECHNIANIE NA PŁYTACH CD LUB DYSKIETKACH,
KTÓRE MOGA BYĆ ŹRÓDŁEM ZAROBKU - ZABRONIONE
© by Requiem

RequieM Quake ]|[ Level
================================================================
* Main information

Map name: Deathroom Bathroom
VERSION: v1.1
Filename: reqbath.pk3
Author: Andrzej 'Requiem' Beresewicz
E-Mail: **email removed**
WWW: requiem.and.pl
================================================================
* Changes and corrections in connection with version 1.0

Changes: add clips in few places
Removed bugs: add missed texture to .pk3 and few another
problems with construction
================================================================
* Map/Game information

Single Player: yes
Bot support: yes
Tourney: 1v1
Deathmatch: 4 - 12 players
CTF: no
New sounds: yes, music which playing from radio is
sample "You rock my world" by Michael
Jackson
New textures: yes (mine + some textures from "PadKitchen"
map, wood from "ik2k_wood", plants and
"evil_metals" texture)
Textures of mine: * textures which I created in photoshop:
- front panels of water meters
- descriptions on the washing machine's chambers
- washing machine's main panel + buttons
* textures from some catalogues:
- tiles and terracotta
- Grundig radio
* textures scanned by me
- three kinds of Arko soap
- toothpaste samples (Blend-a-med i Colgate)
- cosmetics: Boxer, Korsarz, Nivea, Velviamo,
Bond, Fresh Ones, Gillette, Glicea, Loreal,
Magnolia, Masculin
- handkerchiefs
- washing powders: Dosia and Rex
- Head&shoulders shampoo
- electrical outlet
- liquids: Luga, Global, Vanish, Pronto
- three kinds of towels
- medicine: azulan, vitaminium C, Calcium, Centrum,
Gastrocynesine, Leciton, Melisa, Rumianek
- shoe polish
- cosmetic sticks
- sponge
- "Kurier Poranny" newspaper
- lavatory paper
- Brut bag
- ventilator
- clock
- box of Gerda lock
- Signal toothpaste
- two kinds of light bulbs
* others:
- screens from my old maps: "requiem" and "reqdm4"
- my www site adress
New music: no
New models: no
Description: This is the strangest map of all my works.
At the beginning I was planning to do a big
washing machine in radiant. After that I hit
up on an idea to do the whole bathroom.
I started from searching for wall textures.
I found them, after few hours, on some german site
in .pdf catalogue. Later everything went fine - from
doing next elements and scanning new textures - to
lighting map, which causes many troubles to me.
I used about 1000 sources of the light to lighting all
very well. This is short history of my map. On this
level is many interesting places in which can walking
(from sewage pipes to washing machine drum). I hope
this map will appeal for all.
GL!
(btw: sorry for my bad english:)
Weapons: BFG - 1
GranadeLauncher - 2
LightningGun - 2
PlasmaGun - 3
RailGun - 2
RocketLauncher - 3
Shotgun - 2
Grapplinghook - 1
Powerups: RedArmor - 1
MegaHealth - 1
Enviroment - 1
Flight - 2
Haste - 1
Invisibility - 1
QuadDamage - 1
Regeneration - 1
MedKit - 2
================================================================
* Other information

Editor: GTKRadiant 1.2.1, 1.2.10 and Q3Radiant 202
Work time: 2 months
Known bugs: In editor curves looks fine, but in game
in some curves are a little brakes
Compiling time: 50 minutes
Machine: Celeron 900MHz, 256RAM, GeForce3 ti/450
Total Brushes: 4200
Total Entities: 2068
================================================================
* Map instalation

Extract *.zip file into your "quake3/baseq3" folder
In game, you can find my level in "free for all",
in multiplayer menu or type in q3 console:
/map reqdm4
================================================================
* History

= Large projects =

#1 requiem "RequieM"
#2 reqdm1 "The Sound Of Death"
#3 reqdm2 "Unruhe"
#4 reqdm3 "Tower Of The Frags"
#5 reqdm4 "Temple Of Solstice"

= Experimental maps =

#1 reqbath "Deathroom Bathroom"

= Small projects =

req24 "Gone In 24 Hours"
req100b "100 blocks"
reqdmx "Aqua War"

= Conversions =

reqn2 - N2 conversion (q2)
reqn2g - N2 gothic conversion (q2)
requ2 - U2 conversion (q2)

All of my maps you can find at requiem.and.pl
================================================================
* Distribution / Copyright / Permissions

This level may be electronically distributed only at
NO CHARGE to the recipient in its current state, MUST
include this .txt file, and may NOT be modified IN
ANY WAY. UNDER NO CIRCUMSTANCES IS THIS LEVEL TO BE
DISTRIBUTED ON CD-ROM WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

© by Requiem 2002


Clear